Ajuntament de Tales

Normes Subsidiàries Municipals

ÍNDEX D'ORDENANCES

TÍTOL PRIMER: GENERALITATS

TÍTOL SEGON: NORMES GENERALS. CAPÍTOL 1r. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

CAPÍTOL 2n. LLICÈNCIES

CAPÍTOL 3r. POLICIA D'OBRES

CAPÍTOL 4t. CONDICIONS D'HABILITAT I DISENY DELS EDIFICIS

CAPÍTOL 5é. OBRES EN EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS FORA D'ORDENACIÓ

CAPITOL 6é. RUÏNES

CAPITOL 7é NORMES D'URBANITZACIÓ

CAPITOL 9é. ESTUDIS DE DETALL I P.E.R.I.

 

TITOL TERCER: NORMES ESPECÍFIQUES PER AL SÒL URBÀ. CAPITOL 1r. RESIDENCIAL  - ZU1 -

CAPITOL 2n. RESIDENCIAL DE BAIXA DENSITAT  - ZU2 -

CAPITOL 3r. EQUIPAMENT DOTACIONAL

 

TÍTOL QUART: NORMES EN SÒL D'INTERÈS HISTÒRIC. CAPÍTOL 1r. EDIFICIS D'INTERÈS

TÍTOL QUINT: NORMES EN SÒL APTE PER URBANIZAR. CAPÍTOL 1r. NORMES DE SÒL APTE PER URBANITZAR

TÍTOL SEXT: NORMES EN EL SÒL NO URBANITZABLE. CAPÍTOL 1r. NORMES COMUNS PER A SÒL NO URBANITZABLE

CAPÍTOL 2n: NORMES ESPECÍFIQUES DE SÒL NO URBANITZABLE FORESTAL

CAPÍTOL 3r: NORMES ESPECÍFIQUES DE SÒL NO URBANITZABLE AGRÍCOLA

CAPÍTOL 4t: NORMES ESPECÍFIQUES DE SÒL NO URBANIZABLE PROTEGIT 1

CAPÍTOL 5é: NORMES ESPECÍFIQUES DE SÒL NO URBANITZABLE PROTEGIT 2

CAPÍTOL 6é: NORMES EN SÒL NO URBANITZABLE PROTEGIT 3

CAPÍTOL 7é: NORMES RELATIVES AL MEDI AMBIENT

DISPOSICIÓ FINAL

PLANOLS D'ORDENACIÓ. ÍNDEX

ANEX JUSTIFICATIU

 

Informació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística al Terme Municipal de Tales

L'Alcalde-President d'este Ajuntament mitjançant el Decret d'Alcaldia 41/2010 de data 2 de març de 2010, va resoldre sotmetre a informació pública, durant el termini de 15 dies, l'Estudi d'Integració Paisatgista, presentat per D. Rubén San Antonio Abril, per a la instal•lació solar fotovoltaica sobre coberta en sòl no urbanitzable Partida la Frontera, parcel•la 114. Polígon núm. 2 (expedient 02/2010) Durant este termini, a comptar de l'endemà de la publicació en el BOP de Castelló, l'expedient es podrà consultar en la Secretaria de l'Ajuntament perquè es formulen totes les observacions que tinguen per convenients, de conformitat amb el que disposa l'article 58.2 DECRET 120/2006, d'11 d'agost, del Consell, pel que s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana. A més es publicarà el present anunci en el Tauler d'anuncis municipal, així com en la pàgina web www.tales.es, on també podrà consultar-se el Pla de Participació Ciutadana.

"Estudi d'Integració Paisatgística"

____________________________________________________________________

Sotmetiment a Informació Pública de la Modificació 01/2010 de les Normes Urbanes Subsidiàries del Municipi de Tales

El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada en data 23 de febrer de 2010, va acordar sotmetre a informació pública, durant el termini d'un mes, la modificació puntual núm. 1/2.010 de les normes subsidiàries de planejament municipal del Tales, la documentació del qual comprén Memòria Informativa i Memòria Justificativa, i els seus corresponents plans a escala. Durant este termini, a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, l'expedient es podrà consultar en la Secretaria de l'Ajuntament per a possibles suggeriments i al·legacions, de conformitat amb el que disposa l'article 83.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. Així mateix, s'acorda suspendre la tramitació i atorgament de llicències d'urbanístiques, parcel·lació de terrenys, d'edificació, en l'àrea objecte del projecte de modificació puntual nombre 1/2010 per un duració màxima d'1 any i s'extingirà amb l'aprovació definitiva de la modificació puntual.

"Expedient Modificació Normes Subsidiàries"

"Anuncio Publicació DOCV"
____________________________________________________________________
 

Planols Normes Subsidiàries

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Formulari de cerca

Pueblo

Site developed with Drupal